Štampa

USPJEŠNO ZAVRŠEN SEMINAR ZA PREDSJEDNIKE I SEKRETARE U LOVAČKIM ORGANIZACIJAMA ČLANICAMA SLOuBiH

Autor Administrator. Posted in LOV BiH

 

Uz učešće 75 predsjednika i sekretara iz 48 lovačkih organizacija, u hotelu „Park“ u Vogošći uspješno je proveden Seminar za predsjednike i sekretare lovačkih organizacija, jednih, kako je ovdje istaknuto od glavnih nosilaca lovnog menadžmenta.
Okupljanjem učesnika, te pozdravnim riječima dobrodošlice predsjednika SLOuBiH Salema Alihodžića, radni dio seminara počeo je u 10.30 sati prema programu i satnici seminara, uz predstavljanje predavača i tema:
• Prof. Dr. Avdo Sofradžija; „ Lovac i lovstvo u BiH 15 godina nakon rata“.
• Prof. Dr. Mersudin Avdibegović; „Međunarodni CITES propisi i obaveze lovačkih organizacija u njihovoj provedbi“.
• Dipl.Ecc. Muhamed Žunić; „Uloga i zadaci menadžmenta u lovstvu“
• Dipl. Ing. Šum Salema Alihodžić i Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić zajednička tema “Utvrđivanja vrijednosti lovišta po zakonom propisanim kriterijima“.
Nakon što su predavači veoma uspješnom prezentacijom obradili svoje teme, učesnicima Seminara je data mogućnost da od predavača dobiju odgovore i pojašnjena na određena pitanja.
Pojedini učesnici su pored pitanja koja se odnose na tematski dio predavanja, tražili odgovore i na pitanja koja se direktno odnose na problematiku koja opterećuje uspješno gazdovanje i upravljanje lovištem u sadašnjem trenutku.
Na kraju imenovanjem komisije za zaključke, upriličena je dodjela uvjerenja o odslušanom Seminaru za sve učesnike, čime je uspješno je okončan prvi dio edukativnog Programa organizovan za lovni menadžment, dok će drugi dio edukacija biti organizovan u skladu sa zahtjevima i potrebama lovnog menadžmenta lovačkih organizacija iskazanim u anketnom listiću u kojem su učesnici predložili oblasti i teme kao prioritetne u realizaciji Programa osposobljavanja lovačkog kadra.
Uz jedinstveno izraženo žaljenje svih učesnika što F/MPVŠ nije razumjelo dostavljeni Projekt edukacije koji nije podržan i što se niko od predstavnika Ministarstva nije odazvao Seminaru.
Na kraju se predlaži i usvajaju slijedeći zaključci:
• Prof. Dr. Avdo Sofradžija;
Nakon uvoda u problem istaknuto je:
1. Organizacija lovstva u BiH u odnosu na predratni period je znatno izmijenjena. Postoje dva zakona o lovstvu i četiri lovačka saveza i ovakva organizaciona struktura ne postoji niti u jednoj državi, koja ne može garantovati perspektive evropskog lovstva. To se mora promijeniti ukoliko se želi slijediti evropski put u ovoj oblasti.
Ovo se posebno odnosi na zakonsku regulativu u Federaciji BiH. Ukoliko se usporedi sadašnje stanje u odnosu na predratno stanje organizacije lovstva u BiH očigledan je nazadak.
Što se tiče Zakona o lovstvu F/BiH može se konstatovati da u mnogim odrednicama i elementima ne održava stvarne i neophodne potrebe evropskog lovca i zbog toga su nužne promjene određenih odredbi Zakona o lovstvu F/BiH.
2. Autor ističe da je organizacija lovačkih društava usaglašena u osnovi sa Zakonom u lovstvu, ali u mnogim elementima provođenje je limitirano tim zakonom.
3. Posebna pažnja bila je usmjerena na organizaciju lovačkih društva rukovodstva tj. menadžmenta, istaknuvši da rukovođenje u lovačkim društvima u mnogim slučajevima ne vrše najbolji, najmoralniji i najkompetentniji lovci, što neminovno ima negativne posljedice po rad lovačkog društva.
Zato je potrebno ubuduće insistirati i voditi računa o moralnom i etičkom dignitetu rukovodstva. Praksa je pokazala da tamo gdje menadžment čine ozbiljni moralni lovci lovačko društvo funkcionira u najboljem redu.
4. Što se tiče samih lovaca, autor je naglasio da njihova struktura održava stanje lokalne zajednice, pri čemu smatra da je važno još više poraditi na njihovom individualnom educiranju, bez čega nema napretka u lovstvu.
5. Autor je konstatovao da aktualno vođenje Saveza lovačkih organizacija u BiH je učinilo znatan napredak u odnosu na prethodni period, osobito kada je u pitanju program edukacije lovačkog kadra što treba pozdraviti i nastaviti i u narednom periodu.
• Prof. Dr. Mersudin Avdibegović;
- Savez lovačkih organizacija u BiH provodi aktivnosti i vrši pripreme za provođenje CITES – KONVENCIJE,
- Potrebno je stalno vršiti pritisak na državne institucije (Ministarsko vijeće BiH i dr. nadležne organe ) za potpunu provedbu CITES-a koji se odnosi na lovstvo;
• Dipl.Ecc. Muhamed Žunić;
- Potrebno je još više učvršćujemo i povezujemo cjelokupnu organizacionu strukturu lovačkih organizacija, od LD do SLOuBiH,
- Kontinuirano dograđujemo i prilagođavamo normativno ustrojstvo lovačkih organizacija i posebno ustrajavamo na“izgradnji“ LOVNOG MENANDŽMENTA na nivou „krovne organizacije“ tj. Saveza,
- Obezbjeđujemo efikasnu informativnu djelatnost u okviru naše organizacione strukture kakvom se moraju postizati širi ciljevi a posebno oni koje definiramo kao „opšta edukacija lovačke populacije“,
- Da provodim programska opredjeljenja u smislu stalne stručne izobrazbe kadrova u lovačkim organizacijama koji nose (ili će to činiti) teret LOVNOG MENADŽMENTA.
• Dipl. Ing. Šum Salema Alihodžić i Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić
- Savez će preko svojih članica obezbjediti sve potrebne podatke vezane za lovište, kako bi spremno dočekali postupak dodjele lovišta na upravljanje,
- Savez će preko Stručnog savjeta za lovstvo izvršiti pripreme za davanje stručnog mišljenja u postupku dodjele lovišta na gospodarenje u skladu sa Članom 2. Tač15 . Pravilnika o gospodarenju lovištem („Sl.novine F/BiH br.63/06).
- U postupku dodjele lovišta na gospodarenje potrebno je obavezno pribaviti Mišljenje Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini,
- Utvrđivanje vrijednosti lovišta neophodno je raditi na osnovu jedinstvene metodologije, u skladu sa Cjenovnikom odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu (“Službene novine Federacije BiH” broj: 12/09) na jedinstven način za sve članice Saveza,
- Vrijednost lovno - uzgojnih i lovno - tehničkih objekata u lovištima potrebno je knjižiti i voditi u skladu sa Zakonom o knjigovodstvu i računovodstUz učešće 75 predsjednika i sekretara iz 48 lovačkih organizacija, u hotelu „Park“ u Vogošći uspješno je proveden Seminar za predsjednike i sekretare lovačkih organizacija, jednih, kako je ovdje istaknuto od glavnih nosilaca lovnog menadžmenta.Okupljanjem učesnika, te pozdravnim riječima dobrodošlice predsjednika SLOuBiH Salema Alihodžića, radni dio seminara počeo je u 10.30 sati prema programu i satnici seminara, uz predstavljanje predavača i tema:• Prof. Dr. Avdo Sofradžija; „ Lovac i lovstvo u BiH 15 godina nakon rata“.• Prof. Dr. Mersudin Avdibegović; „Međunarodni CITES propisi i obaveze lovačkih organizacija u njihovoj provedbi“.• Dipl.Ecc. Muhamed Žunić; „Uloga i zadaci menadžmenta u lovstvu“• Dipl. Ing. Šum Salema Alihodžić i Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić zajednička tema “Utvrđivanja vrijednosti lovišta po zakonom propisanim kriterijima“.
seminar2.1Uz učešće 75 predsjednika i sekretara iz 48 lovačkih organizacija, u hotelu „Park“ u Vogošći uspješno je proveden Seminar za predsjednike i sekretare lovačkih organizacija, jednih, kako je ovdje istaknuto od glavnih nosilaca lovnog menadžmenta.
Okupljanjem učesnika, te pozdravnim riječima dobrodošlice predsjednika SLOuBiH Salema Alihodžića, radni dio seminara počeo je  u 10.30 sati prema programu i satnici seminara, uz predstavljanje predavača i tema:
Prof. Dr. Avdo Sofradžija; „ Lovac i lovstvo u BiH 15 godina nakon rata“.
Prof. Dr. Mersudin Avdibegović; „Međunarodni CITES propisi i obaveze lovačkih organizacija u njihovoj provedbi“.
Dipl.Ecc. Muhamed Žunić; „Uloga i zadaci menadžmenta u lovstvu“
• Dipl. Ing. Šum Salema Alihodžić i Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić zajednička tema “Utvrđivanja vrijednosti lovišta po zakonom propisanim kriterijima“.

Nakon što su predavači veoma uspješnom prezentacijom obradili svoje teme, učesnicima Seminara je data mogućnost da od predavača dobiju odgovore i pojašnjena na određena pitanja.
Pojedini učesnici su pored pitanja koja se odnose na tematski dio predavanja, tražili odgovore i na pitanja koja se direktno odnose na problematiku koja opterećuje uspješno gazdovanje i upravljanje lovištem u sadašnjem trenutku.
Na kraju imenovanjem komisije za zaključke, upriličena je dodjela uvjerenja o odslušanom Seminaru za sve učesnike, čime je uspješno je okončan prvi dio edukativnog Programa organizovan za lovni menadžment, dok će drugi dio edukacija biti organizovan u skladu sa zahtjevima i potrebama lovnog menadžmenta lovačkih organizacija iskazanim u anketnom listiću u kojem su učesnici predložili oblasti i teme kao prioritetne u realizaciji Programa osposobljavanja lovačkog kadra.

Uz jedinstveno izraženo žaljenje svih učesnika što F/MPVŠ nije razumjelo dostavljeni Projekt edukacije koji nije podržan i što se niko od predstavnika Ministarstva nije odazvao Seminaru.

Na kraju se predlaži i usvajaju slijedeći zaključci:

Prof. Dr. Avdo Sofradžija; 

Nakon uvoda u problem istaknuto je:
1. Organizacija lovstva u BiH u odnosu na predratni period je znatno izmijenjena. Postoje dva zakona o lovstvu i četiri lovačka saveza i ovakva organizaciona struktura ne postoji niti u jednoj državi, koja ne može garantovati perspektive evropskog lovstva. To se mora promijeniti ukoliko se želi slijediti evropski put u ovoj oblasti.
Ovo se posebno odnosi na zakonsku regulativu u Federaciji BiH. Ukoliko se usporedi sadašnje stanje u odnosu na predratno stanje organizacije lovstva u BiH očigledan je nazadak.
Što se tiče Zakona o lovstvu F/BiH može se konstatovati da u mnogim odrednicama i elementima ne održava stvarne i neophodne potrebe evropskog lovca i zbog toga su nužne promjene određenih odredbi Zakona o lovstvu F/BiH.

2. Autor ističe da je organizacija lovačkih društava usaglašena u osnovi sa Zakonom u lovstvu, ali u mnogim elementima provođenje je limitirano tim zakonom.

3. Posebna pažnja bila je usmjerena na organizaciju lovačkih društva rukovodstva tj. menadžmenta, istaknuvši da rukovođenje u lovačkim društvima u mnogim slučajevima ne vrše najbolji, najmoralniji i najkompetentniji lovci, što neminovno ima negativne posljedice po rad lovačkog društva.
Zato je potrebno ubuduće insistirati i voditi računa o moralnom i etičkom dignitetu rukovodstva. Praksa je pokazala da tamo gdje menadžment čine ozbiljni moralni lovci lovačko društvo funkcionira u najboljem redu.

4. Što se tiče samih lovaca, autor je naglasio da njihova struktura održava stanje lokalne zajednice, pri čemu smatra da je važno još više poraditi na njihovom individualnom educiranju, bez čega nema napretka u lovstvu.

5. Autor je konstatovao da aktualno vođenje Saveza lovačkih organizacija u BiH je učinilo znatan napredak u odnosu na prethodni period, osobito kada je u pitanju program edukacije lovačkog kadra što treba pozdraviti i nastaviti i u narednom periodu. 

Prof. Dr. Mersudin Avdibegović;

- Savez lovačkih organizacija u BiH provodi aktivnosti i vrši pripreme za provođenje CITES – KONVENCIJE,
- Potrebno je stalno vršiti pritisak na državne institucije (Ministarsko vijeće BiH i dr. nadležne organe ) za potpunu provedbu CITES-a koji se odnosi na lovstvo;

Dipl.Ecc. Muhamed Žunić;

- Potrebno je još više učvršćujemo i povezujemo cjelokupnu organizacionu strukturu lovačkih organizacija, od LD do SLOuBiH,
- Kontinuirano dograđujemo i prilagođavamo normativno ustrojstvo lovačkih organizacija i posebno ustrajavamo na“izgradnji“ LOVNOG MENANDŽMENTA na nivou „krovne organizacije“ tj. Saveza,
- Obezbjeđujemo efikasnu informativnu djelatnost u okviru naše organizacione strukture kakvom se moraju postizati širi ciljevi a posebno oni koje definiramo kao „opšta edukacija lovačke populacije“,
- Da provodim programska opredjeljenja u smislu stalne stručne izobrazbe kadrova u lovačkim organizacijama koji nose (ili će to činiti) teret LOVNOG MENADŽMENTA.


Dipl. Ing. Šum Salema Alihodžić i Dipl. ing. šum. Kemal Starogorčić

- Savez će preko svojih članica obezbjediti sve potrebne podatke vezane za lovište, kako bi spremno dočekali postupak dodjele lovišta na upravljanje,
- Savez će preko Stručnog savjeta za lovstvo izvršiti pripreme za davanje stručnog mišljenja u postupku dodjele lovišta na gospodarenje u skladu sa Članom 2. Tač15 . Pravilnika o gospodarenju lovištem („Sl.novine F/BiH br.63/06).
- U postupku dodjele lovišta na gospodarenje potrebno je obavezno pribaviti Mišljenje Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini,
- Utvrđivanje vrijednosti lovišta neophodno je raditi na osnovu jedinstvene metodologije, u skladu sa Cjenovnikom odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu (“Službene novine Federacije BiH” broj: 12/09) na jedinstven način za sve članice Saveza,
- Vrijednost lovno - uzgojnih i lovno - tehničkih objekata u lovištima potrebno je knjižiti i voditi u skladu sa Zakonom o knjigovodstvu i računovodstvu

 

Marketing 1

 

Google AdSense Module

 Ads